ఆకలి దప్పుల నుంచి ప్రపంచ మెప్పుల దాకా

జ్యోతివిజయ్‌ ప్రస్థానం ఆకలి! తీరితే.. ప్రాణం నిలబడుతుంది. ఆకలి! మీరితే? ప్రాణం కలబడుతుంది. పరిస్థితుల మీద, పరిసరాల మీద యుద్ధం చేస్తుంది. ఈ పోరాటంలో మనిషి ఓడితే

Read more